Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


DOKUMENTY PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne w Niemcach

POBIERZ STATUT PRZEDSZKOLA POBIERZ KODEKS PRZEDSZKOLAKA POBIERZ PROCEDURY BEZPIECZE�STWA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NIEMCACH


WIZJA: NASZE PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU:

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM, W KTÓRYM PRACA NAUCZYCIELI I KORZYSTNE WARUNKI UMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE PRZEZ WSZYSTKIE DZIECI OPTYMALNYCH WARUNKÓW ROZWOJU.NEWS  CO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE?

Życzliwa atmosfera w przedszkolu.

Przedszkole Publiczne w Niemcach

Dobra adaptacja dzieci do przedszkola: przygotowanie dziecka i jego rodziny, gruntowna znajomość możliwości dziecka, eliminowanie napięć i lęków.

Dobra współpraca z rodziną dziecka:stwarzanie miłego klimatu, uświadomienie rodzinie dziecka jak ważna jest współpraca i wzajemny szacunek oraz zaangażowanie, bieżące informacje dla rodziców, otwartość przedszkola na potrzeby rodziców

Wyposażenie placówki.

Edukacja wspierająca rozwój każdego dziecka: wczesne zapobieganie i likwidowanie nieprawidłowości rozwojowych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.

Dobre przygotowanie dzieci do dalszego etapu edukacyjnego i wymogów współczesnego świata - do szkoły bez lęku.NEWS  NASZE PRZEDSZKOLE JEST:

Przyjazne dziecku

Przedszkole Publiczne w Niemcach

Bezpieczne

Radosne

Twórcze

Przedszkole Publiczne w Niemcach

Otwarte

IntegrująceNEWS  OCZEKIWANE REZULTATY

Efektem naszych działań będzie:

Przedszkole Publiczne w Niemcach
 1. Dziecko, które nie ma większych problemów adaptacyjnych,
 2. Dobrze wychowany i wyposażony w wiedzę absolwent, który:
  • Potrafi sprostać wyzwaniom dalszych etapów kształcenia i współczesnego świata,
  • Ma adekwatny obraz samego siebie i wiarę we własne siły,
  • Potrafi współdziałać w zespole, zachowując swą indywidualność,
  • Zna sposoby zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, jest wyposażony w wiedzę o zdrowiu jako wartości,
 3. Rodzice uczestniczący w życiu przedszkola, rozwijający swoje kompetencje wychowawcze.
 4. Przedszkole znane w środowisku ze swojej działalności.


NEWS  REALIZACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA OPIERA SIĘ NA:

 1. Wybranych programach wychowania przedszkolnego.
 2. Programach zajęć dodatkowych.
 3. Miesięcznych planach pracy wychowawczo - dydaktycznej poszczególnych grup.
 4. Planach współpracy z rodzicami opracowanymi w poszczególnych grupach.
 5. Kalendarzu imprez i uroczystości przedszkolnych na dany rok przedszkolny.
 6. Planie pracy przedszkola na dany rok przedszkolny.
 7. Planie nadzoru pedagogicznego na dany rok przedszkolny.
 8. Arkuszu Organizacji Przedszkola Publicznego w Niemcach.
 9. Dokumentach regulujących pracę przedszkola:
  • Statutu Przedszkola Publicznego w Niemcach,
  • Regulaminu Przedszkola,
  • Regulaminu Wczesnego Wspomagania,
  • Procedury postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Niemcach,
  • Procedury Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu Publicznym w Niemcach,
  • Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym w Niemcach,
  • Zarządzenia Dyrektora Przedszkola w sprawie udzielania zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Niemcach,
  • Umowy cywilnoprawnej za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Niemcach zawieranej z prawnymi opiekunami dziecka.
POBIERZ STATUT PRZEDSZKOLA POBIERZ KODEKS PRZEDSZKOLAKA POBIERZ PROCEDURY BEZPIECZE�STWA

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix